Main Menu

Veel Gestelde Vragen / Wat is een koopovereenkomst?

Inschrijven kadaster

Wat is een koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen de koper en de verkoper vastgelegd. Deze afspraken worden gebruikt als basis voor de leveringsakte van de woning, die bij de notaris gepasseerd wordt. De koopovereenkomst wordt daarom ook gezien als het belangrijkste document bij het aan- of verkopen van een woning. Dat het belangrijk is dat de koopovereenkomst geen ruimte laat voor meerdere interpretaties spreekt dan ook voor zich. Bij een eventueel geschil tussen koper en verkoper zal er altijd worden teruggegrepen naar de koopovereenkomst.

Inhoud koopovereenkomst

In de koopovereenkomst worden o.a. de volgende zaken vastgelegd:

  • Juiste personalia (duidelijk stellen wie verkoper/koper zijn)

In erfkwesties is het belangrijk om helder te hebben wie de erfgenamen zijn of wie er als gevolmachtigde de koopovereenkomst mag tekenen namens de overige erfgenamen.

Wanneer een bedrijf een particuliere woning koopt of verkoopt, moet helder zijn wie namens het bedrijf bevoegd is om de koopovereenkomst te tekenen.

  • Juiste registergoed

Bij sommige appartementen of woningen is het mogelijk om de parkeerplaats/garage los te verkopen. In de koopovereenkomst wordt uitgebreid omschreven wat bij de woning of het appartement van toepassing is.

  • Koopsom woning

De koopsom van een woning is het bedrag dat tussen verkoper en koper is overeengekomen.

  • Roerende zaken

In de roerende zaken lijst wordt omschreven wat er achterblijft in de woning en voor welke prijs deze roerende zaken worden overgenomen door de koper. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, kledingkasten en tuinmeubilair. De roerende zakenlijst wordt aangehecht aan de koopovereenkomst.

  • Voorwaarden

De meest voorkomende voorwaarden zijn: voorbehoud financiering, voorbehoud bouwkundige keuring, kopen onder NHG en voorbehoud verkoop eigen woning.

  • De staat van het verkochte

Is er een tank aanwezig? Is het een monument of een beschermd stadsgezicht? Bevat het verkochte verontreiniging? Is er asbest?

  • Andere afspraken

Denk hierbij bijvoorbeeld aan nog uit te voeren werkzaamheden voor oplevering.

Voorbeeld koopovereenkomst downloaden

Er zijn diverse eenvoudige versies van een voorbeeld koopovereenkomst op het internet te vinden. Kijk bijvoorbeeld op Vereniging Eigen Huis. Houd er rekening mee dat een koopovereenkomst een gepersonaliseerd document is. Een standaard versie gebruiken is dan ook lang niet altijd voldoende om de risico’s die gepaard gaan bij het verkopen en aankopen van een woning af te dekken.

Veel Gestelde Vragen / Wat is een koopovereenkomst? 4.50/5 (90.00%) 4 votes

Posted in: Koopovereenkomst