Privacyverklaring Makelaarsland B.V.

In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de diensten van Makelaarsland B.V. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Jouw persoonsgegevens

1.1. Reikwijdte

Tot de diensten van Makelaarsland B.V. behoren de website www.makelaarsland.nl, MijnMakelaarsland-omgeving, apps van Makelaarsland B.V. en haar social media kanalen (hierna gezamenlijk: diensten).

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken.

Makelaarsland B.V. is gevestigd te Alkmaar aan de Keesomstraat 16B en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37114071.

1.2. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

2.1.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij je naar jouw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vraag of verzoek te beantwoorden.

2.1.2. Situatie: Je verkoopt jouw woning

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van je woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en je rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland B.V. verstrekt.

2.1.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wanneer je via onze website een account voor een zoekopdracht aanmaakt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht en e-mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland B.V. verstrekt.

2.1.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wanneer je via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account, indien je een account hebt aangemaakt
 • datum van bezichtiging;
 • jouw oordeel over de woning.

2.1.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wanneer je via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account, indien je een bod uitbrengt via de website;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland B.V. verstrekt.

2.1.6. Situatie: Je koopt een woning

Wanneer je een woning via ons heeft gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je je burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland B.V. verstrekt.

2.2 Persoonsgegevens minderjarige

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien jouw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens jou toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.

2.3 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

2.3.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw contactaanvraag af te handelen en om contact met je te onderhouden.

2.3.2. Situatie: Jij verkoopt jouw woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op funda, op de website van Makelaarsland B.V. of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).

2.3.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen.

2.3.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

2.3.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden met betrekking tot het door jou uitgebrachte bod.

2.3.6. Situatie: Je koopt een woning

Wij gebruiken jouw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.3.7. Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven gebruiken wij jouw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Makelaarsland B.V. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woninginterieur en financiële dienstverlening. Elk marketingbericht dat je van ons ontvangt biedt jou de mogelijkheid om je af te melden.

2.3.8. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.4. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

2.5. NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van Makelaarsland B.V. zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe jouw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kun je hierna lezen.

2.5.1. Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein, aan de Fakkelstede 1.

2.5.2. Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van jouw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

2.5.3. Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

2.5.4. Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

3. Beveiliging

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

4. Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

Gegevens Bewaartermijn
Dossier opdracht Minimaal 5 jaar
Wwft Minimaal 5 jaar
Civiele bewaarplicht Minimaal 7 jaar
Fiscale bewaarplicht Minimaal 7 jaar
Broepsaansprakelijkheid Minimaal 7, maximaal 20 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving
Overige Maximaal 2 jaar

5. Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken in je account. Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegeven welke wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij zullen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via privacyofficer@makelaarsland.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur, de NVM klachtengeschillen of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Jouw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ ‘s-Gravenhage

6. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld de website juist kan functioneren en jouw bezoek wordt geoptimaliseerd.

Sommige cookies zijn noodzakelijk, hierdoor werkt onze website. Deze kunnen niet uit of aan worden gezet. In de cookiebar kun je aangeven welke soort cookies er nog meer geplaatst mogen worden. Dit kun je per niveau aangeven: basis, persoonlijk of compleet (ja, natuurlijk). Met ‘Ja, natuurlijk’ werkt alles het beste.

6.1. Basis

Als je alleen de noodzakelijke cookies wenst, stel dan ‘Basis’ in. De website gaat terug naar de basis en het kan zijn dat je hierdoor minder gebruiksgemak ervaart. Als je kiest voor dit niveau dan blijft het mogelijk dat je advertenties of aanbiedingen van Makelaarsland ontvangt op websites en apps van Makelaarsland en/of andere partijen, maar die zijn dan niet specifiek voor jou geselecteerd. De keuze voor ‘Basis’ betekent ook dat er geen gegevens worden onthouden en dat er geen rekening gehouden kan worden met persoonlijke voorkeuren. Wil je dit liever wel? Kies dan voor een ander niveau.

Uitgebreide uitleg over de keuze ‘Basis’

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, klik je op de aanbieders voor hun privacyverklaringen.

6.2. Persoonlijk

Kies je voor ‘Persoonlijk’? Dan kunnen we jouw bezoekerservaring iets verbeteren. Zo kunnen we jouw inloggegevens voor je onthouden of bijvoorbeeld lokaal woningaanbod tonen.

Net als bij ‘Basis’ blijft het mogelijk dat je advertenties of aanbiedingen van Makelaarsland ontvangt op websites en apps van Makelaarsland en/of andere partijen, maar die zijn dan niet specifiek voor jou geselecteerd. Wil je de optimale gebruikersbeleving ervaren? Kies dan voor ‘Ja, natuurlijk’.

Uitgebreide uitleg over de keuze ‘Persoonlijk’

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, klik je op de aanbieders voor hun privacyverklaringen.

6.3. Ja, natuurlijk

Met de complete optie haal je het meeste uit Makelaarsland.nl. We kunnen online gedrag analyseren en zo onze website steeds beter maken. Jouw gegevens worden onthouden en je geeft hiermee expliciet toestemming om jouw bezoek op persoonsniveau te analyseren en deze analyses te gebruiken voor persoonlijke advertenties op Makelaarsland.nl, ING.nl en sites van andere partijen. Ook geef je ons toestemming om jouw IP-adres met deze partijen te delen.

Uitgebreide uitleg over de complete keuze ‘Ja, natuurlijk’

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, klik je op de aanbieders voor hun privacyverklaringen.

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met Makelaarsland B.V. op te nemen.

Makelaarsland B.V.
Keesomstraat 16B
1821 BS Alkmaar

Telefoon: 088-2002000
E-mailadres: privacyofficer@makelaarsland.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kunt u dit ongedaan maken via de instellingen van je browser.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.