Privacyverklaring Makelaarsland Nederland B.V.

In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens ten behoeve van Makelaarsland Nederland B.V., de Makelaarsland-franchiseformule en de daarbij behorende franchisenemers.

Dit stelt Makelaarsland Nederland B.V. en haar franchisenemers in staat om jou zo goed als mogelijk van dienst te zijn.

Wanneer wij in het volgende spreken over Makelaarsland, bedoelen wij daarmee zowel Makelaarsland Nederland B.V. als haar franchisenemers.

Wanneer wij in het navolgende spreken over wij en ons, bedoelen wij daar ook tegelijk onze franchisenemers mee. Wij (dus ook onze franchisenemers) raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. En wanneer iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om contact op te nemen.

1. Jouw persoonsgegevens

1.1. Reikwijdte

Tot de diensten van Makelaarsland behoren de website www.makelaarsland.nl, MijnMakelaarsland-omgeving, apps van Makelaarsland en haar social mediakanalen, en natuurlijk ook alle dienstverleningspakketten die daarop vermeld staan (uit te voeren door Makelaarsland Nederland B.V. en haar franchisenemers) (hierna gezamenlijk: diensten).

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken, wijzigingen door te geven of onvolkomenheden te laten corrigeren.

Makelaarsland Nederland B.V. is gevestigd te Alkmaar aan de Keesomstraat 16B en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 83441921.

De franchisenemers, aangesloten bij de Makelaarsland-franchiseformule, zijn opgenomen in lijst. De lijst is vermeld op de website. Op de lijst zijn de contactgegevens en het KvK-nummer opgenomen, zodat je altijd de door jou in te schakelen franchisenemer kunt vinden.

1.2. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren, aan te vullen en te actualiseren en kunnen om deze redenen regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Makelaarsland Nederland B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving. Uitsluitend in het kader van de franchiseformule en ten behoeve van de dienstverlening mogen franchisenemers gebruik maken van alle persoonsgegevens en gelden in dat geval als verwerkers. Makelaarsland Nederland B.V. en haar franchisenemers hebben over het verwerken en daarmee samenhangende gebruik afspraken gemaakt, zodat haar franchisenemers de grenzen van dit gebruik kennen en in acht nemen en zorg dragen voor een bescherming van de persoonsgegevens die (in alle redelijkheid natuurlijk) voldoen aan telkens de meest actuele stand van de techniek en wetgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

2.1.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten en/of de reden van het contact. Soms vragen wij je naar jouw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vraag of verzoek persoonlijk te beantwoorden.

2.1.2. Situatie: Je verkoopt jouw woning

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van je woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en je rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • het wachtwoord voor jouw account; de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
  de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland Nederland B.V. en haar franchisenemers verstrekt.

2.1.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wanneer je via onze website een account voor een zoekopdracht aanmaakt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht en e-mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen; overige informatie die je aan Makelaarsland verstrekt.

2.1.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wanneer je via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e- mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account, indien je een account hebt aangemaakt datum van bezichtiging;
 • jouw oordeel over de woning.

2.1.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wanneer je via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e- mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account, indien je een bod uitbrengt via de website;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland verstrekt.

2.1.6. Situatie: Je koopt een woning

Wanneer je een woning via ons hebt gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je je burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Makelaarsland verstrekt.

2.2 Persoonsgegevens minderjarige

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien jouw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger ons hiervoor toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.

2.3 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

2.3.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw contactaanvraag af te handelen en om contact met je te onderhouden.

2.3.2. Situatie: Jij verkoopt jouw woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op funda, op de website van Makelaarsland of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).

2.3.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen.

2.3.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

2.3.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden met betrekking tot het door jou uitgebrachte bod.

2.3.6. Situatie: Je koopt een woning

Wij gebruiken jouw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.3.7. Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven gebruiken wij jouw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Makelaarsland. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woninginterieur en financiële dienstverlening. Elk marketingbericht dat je van ons ontvangt biedt jou de mogelijkheid om je af te melden.

2.3.8. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteits-)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.4. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Zoals bijvoorbeeld de notaris, voor het opmaken en passeren van de akte.

2.5. NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van Makelaarsland zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van Brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe jouw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kun je hierna lezen.

2.5.1. Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd aan de Fakkelstede 1, 3431 HZ in Nieuwegein.

2.5.2. Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van jouw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

2.5.3. Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

2.5.4. Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

3. Beveiliging

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL- beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

4. Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

Gegevens Bewaartermijn
Dossier opdracht Minimaal 5 jaar
Wwft Minimaal 5 jaar
Civiele bewaarplicht Minimaal 7 jaar
Fiscale bewaarplicht Minimaal 7 jaar
Broepsaansprakelijkheid Minimaal 7, maximaal 20 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving
Overige Maximaal 3 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van Funda de verkoopstatistieken van het pand. Bewaartermijn hiervoor is maximaal 2 jaar.

5. Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken in je account. Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegevens welke wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij zullen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via juridisch@makelaarsland.nl.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur, de NVM klachtengeschillen of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Jouw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ ‘s-Gravenhage

6. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld de website juist kan functioneren en jouw bezoek wordt geoptimaliseerd.

Sommige cookies zijn noodzakelijk, hierdoor werkt onze website. Deze kunnen niet uit of aan worden gezet. In de cookiebar kun je aangeven welke soort cookies er nog meer geplaatst mogen worden. Lees alles in onze cookie-policy.

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met Makelaarsland op te nemen.

Makelaarsland Nederland B.V.
Keesomstraat 16B
1821 BS Alkmaar

Telefoon: 088-2002000
E-mailadres: juridisch@makelaarsland.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kunt u dit ongedaan maken via de instellingen van je browser.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.