Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Door
Annemarie Spannemaker
op

Je leest een stuk tekst en daar staan juridische begrippen in die je niet direct begrijpt, waardoor de hele tekst meteen onduidelijk wordt. We lopen hier allemaal wel eens tegen aan. Om hier uitkomst voor te bieden lees je hieronder voor juridische begrippen -die je tegenkomt bij de verkoop van je huis- uitgelegd in begrijpelijk Nederlands.

Aanbiedingsplicht

Dit is de verplichting van de verkoper om het pand eerste te koop aan te bieden aan degene die als gerechtigde in een akte van levering is opgenomen.

Akte van levering

Ook wel een eigendomsbewijs genoemd en wordt opgemaakt door een notaris. Dit is een document waarin de overdracht van bijvoorbeeld een woning staat vastgelegd met de gemaakte afspraken op basis van de koopovereenkomst.

Akte van verdeling

Dit is een notariële akte die je na de echtscheiding moet maken om de echtelijke of gezamenlijke woning en hypotheek te verdelen.

Bankgarantie/waarborgsom

Een bankgarantie is een zekerheidstelling dat de verkoper 10% van de koopsom krijgt, ook als de koper ineens afhaakt en niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet.

Bedenktijd

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst door zowel verkoper als koper, gaat de wettelijke bedenktijd van 3 dagen de dag erna om 0:00 uur in. In deze wettelijke bedenktijd kun je de koop zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Beperkte gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 trouw je niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Alle persoonlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven hierbij alleen van jouw.

Beschikkingsbevoegd

Je bent beschikkingsbevoegd als je het recht hebt om over een zaak te mogen beschikken. Als je eigenaar bent van een zaak ben je meestal ook beschikkingsbevoegd, maar dit kan anders zijn als je bijvoorbeeld onder curatele of bewind bent gesteld.

Bestemmingsplan

Een plan dat een gemeente maakt voor een bepaald gedeelte van een gebied. Hierin staat bijvoorbeeld waar huizen, winkels, bedrijfsterreinen, scholen, wegen, voorzieningen enzovoort komen of moeten staan.

Echtscheidingsconvenant/echtscheidingsbeschikking

In een echtscheidingsconvenant staan afspraken die je met je partner vastlegt als je gaat scheiden. Deze is niet verplicht. Anders dan een echtscheidingsconvenant is een echtscheidingsbeschikking. Een echtscheidingsbeschikking is een schriftelijke uitspraak van een rechter waarin staat of er toestemming is gegeven om van elkaar te scheiden. Door het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand wordt de scheiding definitief.

Eigendomsbewijs

Dit is een door het Kadaster gewaarmerkt bewijsstuk waaruit blijkt dat je eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning. Een eigendomsbewijs krijg je ook van de notaris na de overdracht van een woning.

Erfdienstbaarheid

Eigenlijk spreekt het woord voor zich. Een erf dat dienstbaar is aan een ander erf. Het bekendste voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Er is dan bijvoorbeeld afgesproken dat je buren gebruik mogen maken van de steeg achter je woning, zodat zij ook bij hun woning kunnen komen. Een erfdienstbaarheid staat in het eigendomsbewijs of eventueel in aanvullende akten beschreven.

Erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond te gebruiken welke in eigendom van een ander is.

Erfpachtcanon

Dit is een periodieke vergoeding die wordt betaald door degene die een stuk grond gebruikt welke in eigendom is van een ander.

Gemeenschap van goederen

Bij een gemeenschap van goederen zijn echtgenoten allebei 50% eigenaar of eigenaar geworden van gezamenlijke eigendommen en schulden.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een samenlevingsverband  die veelal dezelfde rechten en plichten geeft als een huwelijk in gemeenschap van goederen. Een belangrijk verschil tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen en een geregistreerd partnerschap is dat bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, er geen rechter aan te pas hoeft te komen als de partners het met elkaar eens zijn en er geen minderjarige kinderen in het spel zijn.

Kadaster

Het kadaster is een openbaar register waarin de gegevens van onroerende zaken worden bijgehouden.

Kettingbeding

Kettingenbedingen zijn bepalingen die een last of een beperking inhouden die overgaan op de volgende eigenaar. Vaak is het zo dat er een boete hangt aan een kettingbeding. Wanneer je de bepaling in het kettingbeding dan niet opvolgt, loop je het risico op een boete. Een kettingbeding staat in het eigendomsbewijs of eventueel in aanvullende akten beschreven.

Koopakte/koopovereenkomst

In een koopakte of koopovereenkomst staat vastgelegd wat er is afgesproken met betrekking tot de koop van bijvoorbeeld een woning.

Kwalitatieve verplichting

Kwalitatieve verplichting

houdt in dat de eigenaar verplicht is om iets toe te laten of niet te doen. Deze verplichtingen gaan over op de nieuwe eigenaar. Denk bijvoorbeeld aan het toestaan van iemand van de gemeente op je perceel grond, omdat de lantaarnpaal die op je perceel staat onderhoud nodig heeft. Een kwalitatieve verplichting staat in het eigendomsbewijs of eventueel in aanvullende akten beschreven.

Wil je op de hoogte worden gehouden van al het nieuws op de woningmarkt? Ontvang dan elke maand onze gratis update met tips voor kopers, verkopers en huizenbezitters, nieuws en alle andere dingen die je moet weten.

Ja, ik ontvang graag gratis tips en nieuws

Levering

De levering van een woning is opgesplitst in 2 delen. Het ene deel bevat de juridische levering waarbij de woning op naam van de koper wordt gezet. Dit gebeurt door middel van het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Het andere deel betreft de feitelijke levering van de woning. De gebeurt door het overdragen van de sleutel van de woning.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden

zijn voorwaarden die in een koopovereenkomst kunnen worden opgenomen waardoor je als koper op grond van die voorwaarden een koopovereenkomst kosteloos kunt ontbinden. Een veelvoorkomende ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud. Wanneer je deze als ontbindende voorwaarde hebt opgenomen in een koopovereenkomst kun je als koper de koop ontbinden als je de financiering niet rond krijgt.

Opstalrecht

Opstalrecht

is een recht om boven of op de grond van een ander een onroerende zaak te hebben.

Retributie

Dit is een bedrag dat de opstaller betaalt aan de grondeigenaar

Vereniging van eigenaren

Als je eigenaar bent van een appartement(srecht), ben je volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren. Samen met de overige eigenaren behartigt de Vereniging van Eigenaren de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex.

Verklaring van erfrecht

Dit is een schriftelijke verklaring van een notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn van een overleden persoon en geeft duidelijkheid over de beschikkingsbevoegdheid van de erfgenamen.

Verklaring van het Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister is een database waarin notarissen registeren wie er wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. De gegevens hiervan zijn terug te lezen in een verklaring van het Centraal Testamentenregister.

Volmacht

Een verklaring van een persoon dat een ander de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts)handelingen voor een persoon te verrichten.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.